Auslegung als Existenzerhellung.

Auslegung als Existenzerhellung.

Kaiser, Otto.– Auslegung als Existenzerhellung. Festschrift f. Otto Kaiser z. 60. Geb. (Marburg, 1984.) 246 S., kt. 2 (Masch.-Skript)

Unser Preis: EUR 15,--